Báo giá Wailaan

Báo giá Wailaan
Báo giá tính theo Nhân dân tệ
Tỉ giá hiện tại 1NDT=3.500VNĐ
Báo giá chỉ có tính chất tham khảo tại thời điểm update

Model Price Power Voltage
SD-18 4329 0.2KW 220v/50Hz
SD-20A 4329 0.2KW 220v/50Hz
SD-22 5616 0.29KW 220v/50Hz
SD-40A 5616 0.29KW 220v/50Hz
SD.43 7956 0.35KW 220v/50Hz
SD-60A 7956 0.35KW 220v/50Hz
SD-60 12168 0.48KW 220v/50Hz
SD-80A 12168 0.48KW 220v/50Hz
SD-90 16848 0.65KW 220v/50Hz
SD-90A 13104
SD-120 20592 0.7KW 220v/50Hz
SD-150A 21060 0.76KW 220v/50Hz
SD-150 27612 0.76KW 220v/50Hz
SD-250 34632 1.08KW 220v/50Hz
SD-350 39312 1.3KW 220v/50Hz
SD-500 43992 1.5KW 3N ~380 v/50Hz
SD-700 48672 2.3KW 3N ~380 v/50Hz
SD-900 112320 3.1KW 3N ~380 v/50Hz
SD-1200 0 3.9KW 3N ~380 v/50Hz
KMS-0.5T 73710 2.9KW 380v/50Hz
KMS-0.6T 76050 3.2KW 380v/50Hz
KMS-0.8T 86112 3.7KW 380v/50Hz
KMS-1T 88920 4.5KW 380v/50Hz
KMS-1.2T 95472 5.1KW 380v/50Hz
KMS-1.5T 128232 6.9KW 380v/50Hz
KMS-2T 146952 8.6KW 380v/50Hz
KMS-2.5T 153504 9.8KW 380v/50Hz
WL—T 3276 0.25KW 220v/50Hz
W2L-2T 4212 0.49KW 220v/50Hz
W3L-3T 5616 0.65KW 220v/50Hz
WLR-T 3510 0.33KW 220v/50Hz
WTR-2T 4446 0.66KW 220v/50Hz
WLR-3T 6084 1KW 200v/50Hz
GL-1200 6084 0.23KW 220v/50Hz
GL-1500 6552 0.32KW 220v/50Hz
GL-1800 7488 0.34KW 220v/50Hz
WXD-6 46800 12KW 3N ~380 v/50Hz
WXD-10 51480 18KW 3N ~380 v/50Hz
XD-200 22230 12KW 3N ~380 v/50Hz
WTP6E-6A 1357,2 1.42KW 220v/50Hz
WTP6E-6B 1474,2 1.42KW 220v/50Hz
WTP6E-6C 1989 1.42KW 220v/50Hz
WTP6E-8 2808 1.44KW 220v/50Hz
WTP6E-12 3276 1.44KW 220v/50Hz
WGRF6-7 15210
WFR3-7 12870
GDP8-7 12168
WGP9-7 12168
WAY-881 3744 12.5KW 220v/50Hz
WYG-841 4680 8KW 220v/50Hz
WYD-852 4446 6KW 220v/50Hz
WAY-888 3276 1.6KW 220v/50Hz
WYC-706 4212
WAY-772 4212
WYB-752 4914
WYG-741 4914
GS-2 1638
GS-4 5148
GS-6 8424
WGF4-6 11232 4KW 220v/50Hz
WGF6-6 15210 6KW 220v/50Hz
WGF4-7 0
WGF6-7 15210
GDP7-7 11700
1/2GDP7-7 6552
GDP8-7 12168
GDP8-8 11700 6KW
1/2GDP8-8 7020 3KW
WFR3-7 12870 220v/50Hz
WFR3-8 11700 15.6kw 3N ~380 v/50Hz
1/2WFR3-7 6552 220v/50Hz
1/2WFR3-8 6552 7.8kw 3N ~380 v/50Hz
WGP9-7 12168
WGP9-8 12168 8kw 220v/50Hz
WBJ8-7 16380 220v/51Hz
WBJ7-7 16380 220v/52Hz
WBJ7-8 15912 10KW 220v/53Hz
WBJ8-8 15912 10KW 220v/54Hz
GEF6II 16380 220v/55Hz
GFT90L 14040
SPE/1 11700
GFR8 15210 220v/50Hz
GC90 12168
GPL90 14040
GLT-714 12870 220v/55Hz
GLT-716 16848 220v/55Hz
GLT-718 25740 220v/55Hz
GLT-614 19890 12+4KW 3N ~380 v/50Hz
GLT-616 26910 18+6KW 3N ~380 v/50Hz
GLT-4 16380 12KW 3N ~380 v/50Hz
GLT-6 21060 18KW 3N ~380 v/50Hz
GLT-814 23166 15 + 4KW 3N ~380 v/50Hz
GLT-816 25740 24 + 6KW 3N ~380 v/50Hz
GET90L 14040 6KW 220v/55Hz
GET90 14040 8KW 220v/55Hz
GRF8-8 14040 19.8KW 3N ~380 v/50Hz
WHT-300 2059,2 4KW
WHT-600 3744 8KW
WBS-300 1989 1.6KW
WBS-600 3744 2.4KW
WYA-300 1872 2.8KW
WYA-600 3744 5.6KW
WYD-600 3510 4KW
WYD-600( ) 4680 4KW
WYC-600 3744 5KW
WYG-600 3978 4KW
EF-80 526,5 1.5KW 220v/50Hz
EF-81 351 2.5KW 220v/50Hz
EF-88 702 2.5KW 220v/50Hz
EF-82 748,8 2.5+2.5KW 220v/50Hz
EF-89 1404 2.5+2.5KW 220v/50Hz
ÈF-83 842,4 5KW 220v/50Hz
EF-901 1357,2 2.8KW 220v/50Hz
EF-902 2574 2.8+2.8KW 220v/50Hz
EF-903 1638 4.5KW 220v/50Hz
EF-904 3042 4.5+4.5KW 220v/50Hz
EF-71 982,8
EF-72 1778,4
EF-73 1778,4 6.7KW
EF-971 1638 3.3KW
EF-972 3276 6.6KW
WYA-870 19890 18KW
WYA-871 18532,8 18kw
WYA-773 8190 15KW
WYA-778 7020 12KW
EF-84 2293,2 8KW 220v/50Hz
EF-85 2293,2 4+4KW 220v/50Hz
EF-.86 2223 9KW 220v/50Hz
EF-74 2340 13.3KW
EF-75 2340 13.3KW
WAY-779 6552 8.5KW
AP-26 5148 9.9KW 3N ~380 v/50Hz
WAY-872(AP-26-2) 10764 9+9KW 3N ~380 v/50Hz
WAY-873(AP-26-3) 10530 13.5KW 220v/50Hz
WAY-885 8190 11.4KW 3N ~380 v/50Hz
WAY-881 3744 9KW 220v/55Hz
WAY-770-1 3276
WAY-770 6084 6.7KW
WAY-771 5616 8.5KW
WAY-772 4212 6.7KW
GH-818 865,8 3KW 220v/50Hz
GH-820 1287 4.4KW 220v/50Hz
GH-821 1404 6KW 220v/50Hz
GH-822 1404 4.4KW 220v/50Hz
GH-922 2925 6KW 220v/50Hz
GH-600 5148 10KW
GH-900 6552 13.3KW
GH-1216 7722 12KW 3N ~380 v/50Hz
GH-1217 8424 19.9KW
GH-718 1591,2 10KW
GH-720 2059,2 13.3KW
GH-721 2106 10KW
GH-722 2457 13.3KW
GH-973 3861 13.3KW
WYB-752 4914 13.3KW
GH-974 4095 13.3KW
WRZ-45 4329
WRZ-70 5850
WRZ-90 6973,2
WYD-853 4483,7 6KW 220v/50Hz
WYD-852 4446 6KW 220v/50Hz
WYB-751 5148 10KW
WYB-851 4212 5.8KW 220v/50Hz
WGD-700 11232
WGD-800 13572
WGD-1100 15912
WGD-1508 20592
WYG-680-4 4680
WYG-745-B 3744
RG-46 5850
RG-66 8190
WYG-710 8892
WYG-1350-10 9360
AT-936 1287 2.2KW 220v/50Hz
AT-937 1638 4KW 220v/50Hz
AT-938 1404 2.2KW 220v/50Hz
WYG-460 3744 2.8KW 220v/50Hz
WYG-660 4212 2.8KW 220v/50Hz
WYG-860 4690,4 5KW 220v/50Hz
WYG-743 3744 6.7KW
WYG-745 4212 6.7KW
GH-817 1989 2.4KW 220v/50Hz
WYG-746 4212 4KW 220v/50Hz
YXD-10B 2176,2 3KW 220v/50Hz
YXD-8C 1989 4.8kw 220v/50Hz
YXD-8B 1825,2 3.2KW 220v/50Hz
YXD-5A 1591,2 3.6KW 220v/50Hz
YXD-98B 2925 4.1KW 220v/50Hz
YXD-96B 2925 4.1kw 220v/50Hz
YXD-842 3744 2kw 220v/50Hz
WYX-804 4680 7.8KW 220v/50Hz
HE-G1 1404 2KW 220v/50Hz
HE-G2 3510 3.6KW 220v/50Hz
HE-G3 2106 2.5KW 220v/50Hz
HE-G33 3931,2 5KW 220v/50Hz
YXD-10B-2 4329 6KW 220v/50Hz
YXD-8B-2 4095 6.4KW 220v/50Hz
EQ-4 3276 3KW 220v/50Hz
EQ-6 3556,8 3.2KW 220v/50Hz
CR-1-4 6552 220V/3N~380
DR-1-4 5850 4.2KW 3N~380V/50HZ
DR-1-6 6552 6.7KW 3N~380V/50HZ
DR-2-4 11232 8.4KW 3N~380V/50HZ
DR-2-6 12168 13.4KW 3N~380V/50HZ
WDR-12 9360 8.5KW 220v/50Hz
WDR-18 15912 14KW 3N~380V/50HZ
WDR-32 25740 23KW 3N~380V/50HZ
WCR-18 222301,3 0.06KW 220v/50Hz
CR-2-4/18 28080 0.6KW 220v/50Hz
YXD-40S 16380 17KW 3N~380V/50HZ
YXD-60S 21060 25.5KW 3N~380V/50HZ
YXD-90S 35100 34.5KW 3N~380V/50HZ
YXD-20 3603,6 5.7KW 220v/50Hz
YXD-40 7207,2 11.4KW 220v/50Hz
YXD-60 7441,2 17.1KW 220v/50Hz
YXD-20B 4375,8 5.7KW
YXD-40B 8892 11.4KW
YXD-60B 12495,6 17.1KW
HX.Y.60-A 6949,8 220v/50Hz
HX.Y.120.2-A 13642,2 220v/50Hz
HX.Y.180.3-A 20592 220v/50Hz
YXD-40-8 10296 13.9KW 3N~380V/50HZ
YXD-40B-8 14929,2 13.9KW 3N~380V/50HZ
YXD-2-6 13572 11.5KW 3N~380V/50HZ
YXD-2-6S 15912 13.5KW 3N~380V/50HZ
YXD-4S 9828 6.21KW 220v/50Hz
FX-3B 4118,4 2.5KW 220v/50Hz
FX-2B 3299,4 2.5KW 220v/50Hz
YXD-3 13197,6 4.3+0.18kw 3N~380V/50HZ
YXD-5 19936,8 8.5+0.37KW 3N~380V/50HZ
YXD-188 5382 0.21KW 220v/50Hz
YXD-168 5101,2 0.21KW 220v/50Hz
YXD-40-9 13104 13.9KW 3N~380V/50HZ
YXD-268 3744 6.21KW 220v/50Hz
YXD-266 3510 4.7KW 220v/50Hz
WYE-890-B 3042 3KW 220v/50Hz
WYE-890 4165,2 5.7KW 220v/50Hz
WYE-790 4095 220v/50Hz
WYE-791 4563 220v/50Hz
WYE-792 6084 220v/50Hz
WYE-793 6552 220v/50Hz
YXD-206 4680 7.2KW
YXD-207 4914 0.6KW 220v/50Hz
YXD-201 8892 9.3KW 3N~380V/50HZ
YXD-201-L 17784 18.6KW 3N~380V/50HZ
YXD-202 11700 220v/50Hz
YXD-202-L 23400 220v/50Hz
YXD-203 15912 220v/50Hz
YXD-203-L 31824 220v/50Hz
WYE-892 28080 18.6KW 3N~380V/50HZ
WYE-898 3744 2.74KW 220v/50Hz
WYG-742-2 1872
WYG-742-4 2925
WYG-742-6 3697,2
WGB-110 1404
WGB-120 1638
WYG-845 2340 4.8KW 220v/50Hz
WGC-550 1287
WGC-750 1755
YXD-208 42120 21.5KW 3N~380V/50HZ
YXD-206-2 9828 14.52KW 3N~380V/50HZ
YXD-207-2 9828 0.6KW 220v/50Hz
YXD-218 14040 0.58KW 220v/50Hz
YXD-228 22230 0.62KW 220v/50Hz
WGP-930 12870
WGP-1230 15210
WGP-1240 15210
GH-978 3744
GH-928 2059,2 4KW 220v/50Hz
WYG-841 5223,4 8KW 220v/50Hz
WYG-741 4914
MGH-2 8424
WPS-4 3463,2
WPS-6 4633,2
GHP-24 3744
GHP-26 5850
WFR1 1872
WFR2 3744
WGP-610-2 6552
WTA-210 5733
WTA-310 6973,2
WTA-410A 9313,2
WTA-410 9313,2
WTA-610A 12870
WTB-16 2808
WTB-23 3042
WTB-32 3744
WTB-32-2 6084
WTB-23-2 5382
4ATS 819 2.3KW 220v/50Hz
6ATS 1006,2 3.15KW 220v/50Hz
ATS-150 3276 1.32KW 220v/50Hz
ATS-300 3744 1.92KW 220v/50Hz
ATS-450 4680 2.62KW 220v/50Hz
DE-1 1591,2 2.8KW 220v/50Hz
DE-2 3159 5.6KW 220v/50Hz
WDE-1 1638
WDE-2 3276
WYR-767 1357,2
WYR-768 1755
WYR-769 3393
WYR-867 1357,2 3.2KW 220v/50Hz
WYR-868 1755 4.8KW 220v/50Hz
WYR-869 3393 6.4KW 220v/50Hz
WJY-861 1053 0.85KW 220v/50Hz
WYR-862 2106 1.7KW 220v/50Hz
UWB-1 1053 0.85KW 220v/50Hz
UWB-2 2106 1.7KW 220v/50Hz
CC-3703 2808 0.85KW 220v/50Hz
HD-05 772,2 1KW 220v/50Hz
HD-07 889,2 1.4KW 220v/50Hz
HD-09 1053 1.8KW 220v/50Hz
HD-11 1872 2.2KW 220v/50Hz
WYD-821 6570,2 2.7KW 220v/50Hz
WYK-896 3276 1.6KW 220v/50Hz
WYK-896-B 3042 1.6KW 220v/50Hz
WBT-3-A 3159 1.5KW
WBT-4-A 3627 1.5KW
WBT-5-A 3978 1.8KW
WBT-3-B 1872 1.5KW
WBT-4-B 2293,2 1.5KW
WBT-5-B 2574 1.8KW 220v/50Hz
WBT-4V-A 5265 4.5KW 220v/50Hz
WBT-5V-A 5850 4.5KW 220v/50Hz
WBT-6V-A 6318 4.5KW 220v/50Hz
WBT-4V-B 3744 4.5KW 220v/50Hz
WBT-5V-B 4212 4.5KW 220v/50Hz
WBT-6V-B 4680 4.5KW 220v/50Hz
BS-2V-A 1872 1.2KW 220v/50Hz
BS-2V 1287 1.2KW 220v/50Hz
BS-2V-B 1989 2KW 220v/50Hz
BS-3 1708,2 1.2KW 220v/50Hz
BS-3V 1638 1.2KW 220v/50Hz
BS-4 2106 1.6KW 220v/50Hz
BS-4V 1708,2 1.6KW 220v/50Hz
BS-6V 2223 1.6KW 220v/50Hz
BS-904 3042 1.6KW 220v/50Hz
BS-906 3276 1.6KW 220v/50Hz
WYA-888 3744 1.6KW 220v/50Hz
WYC-888 4212
WBS-300 1989 1.6KW
WBS-600 3978 2.4KW
MYN-840-1 468 1.5KW 220v/50Hz
MYN-840-2 1099,8 2.2KW 220v/50Hz
WYN-330-2 2340 2KW 220v/50Hz
DF-1 3393 0.4KW 220v/50Hz
DF-2 5616 0.8KW 220v/50Hz
GF-212 3744 2KW 220v/50Hz
DH-10P 6669 0.75KW 220v/50Hz
WYD-812 8424 2.7KW 220v/50Hz
WYD-813 7722 1.9KW 220v/50Hz
DH-8P 10249,2 2.1KW 220v/50Hz
VRX-1200 6084 0.25KW
VRX-1500 6786 0.35KW
VRX-1800 7722 0.45KW
WYD-822 1872 0.3KW 220v/50Hz
DH-580 1989 1KW 220v/50Hz
DH-900 2808 1.75KW 220v/50Hz
DH-1200 3510 2KW 220v/50Hz
WYD-823 3042 0.68KW 220v/50Hz
WYD-810 4680 1.36KW 220v/50Hz
WYD-811 5850 1.4KW 220v/50Hz
SCP-1100 7909,2 2.6KW 220v/50Hz
WYD-825 4680 1.4KW 220v/50Hz
WYD-827 1123,2 0.35KW 220v/50Hz
WYD-827-B 1404 0.35KW 220v/50Hz
WYD-823-L 4212 0.6KW 220v/50Hz
KT-24 3182,4 1KW 220v/50Hz
KT-30 3463,2 1KW 220v/50Hz
KT-1350 4914 0.8KW 220v/50Hz
WDH-2P-A 9266,4 2.2KW 220v/50Hz
WDH-3P-A 12402 4.2KW 220v/50Hz
WKT-800(WKT-760-A) 4212 1.6KW 220v/50Hz
WKT-1100(WKT-960-A) 6973,2 3.08KW 220v/50Hz
WRS-660 1825,2 1.78KW 220v/50Hz
WRS-900 2059,2 1.85KW 220v/50Hz
WRS-1200 2691 2.2KW 220v/50Hz
WYN-838 7020 0.8KW 220v/50Hz
WYN-848 9360 0.2KW 220v/50Hz
WYN-858 23400 1.3KW 220v/50Hz
WYD-820 4633,2 2.5KW 220v/50Hz
WYD-450 3744 1.2KW
WYD-826 2340 0.6KW 220v/50Hz
WYD-819 4212 0.36KW 220v/50Hz
WYD-815 1825,2 0.65KW 220v/50Hz
WYD-817 3744 1KW 220v/50Hz
WYD-818 2340 2KW 220v/50Hz
WYD-824 4212 3KW 220v/50Hz
WYN-833(VF-10) 7488 1KW 220v/50Hz
WYN-835(VF-8) 2574 0.42KW 220v/50Hz
WYN-836(WS-2) 7020 220v/50Hz
WYN-830 8892 0.5KW 220v/50Hz
WYN-831 12870 0.5KW
WYN-832 11466 0.18KW 220v/50Hz
WYN-837 7488 0.35KW
WYN-670 4680 1.5KW 220v/50Hz
WDC-2000 2714,4 2KW 220v/50Hz
WDC-2500 3229,2 2.5KW 220v/50Hz
WDC-3000 3439,8 3KW 220v/50Hz
WDC-3500 4422,6 3.5KW 220v/50Hz
WDC-3800-A 18720 3.8KW 220v/50Hz
WDC-3800-B 18720 3.8KW 220v/50Hz
HT-92 1591,2 3.3KW 220v/50Hz
HT-94 2995,2 6.6KW 220v/50Hz
WDY-94 3744 7.2KW 220v/50Hz
WYC-706 4212
WYC-806 3744 5KW 220v/50Hz
WYN-847 3510 8KW 220v/50Hz
WYN-747 3510
WYN-748 3042
WYN-848 3042 6KW 220v/50Hz
WDC-3800-2A 18720 8KW 220v/50Hz
WYN-839-3 2808
WYN-839-4 3276
WHT-300 2059,2 4KW 220v/50Hz
WHT-600 3744 8KW 220v/50Hz
WGF-1 187,2 0.09KW 220v/50Hz
GF-1(A) 187,2 0.45KW 220v/50Hz
WGF-2 409,5 0.18KW 220v/50Hz
GF-05 421,2
GF-06 585
GF-3(B) 491,4 0.9KW 220v/50Hz
GF-03 491,4 0.55KW 220v/50Hz
GF-4(C) 1006,2 1.1KW 220v/50Hz
JK-A 1872 2.1KW 220v/50Hz
DJ-6220 1404 0.18KW 220v/50Hz
NJ-2000 4212 0.57KW 220v/50Hz
SIS-9 6552 0.25KW 220v/50Hz
GT-6 1006,2 0.3KW 220v/50Hz
XGJ-15 3510 0.2KW 220v/50Hz
WYR-829 4680 2.8KW 220v/50Hz
WYR-830-2 9828 5.6KW 220v/50Hz
FW-11-2 18720 2.52KW 220v/50Hz
GHT-1000 17550
GHT-1300 18720 7KW
GHT-1600 22230 9KW
GHE-1000 17550
GHE-1300 18720 6KW
GHE-1600 22230 9KW

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông báo từ ban quản trị

Tất cả phản hồi, ý kiến đánh giá, thắc mắc về sản phẩm sẽ được trả lời trong vòng 24h làm việc
Hầu hết sản phẩm đều không sẵn hàng chúng tôi chỉ nhập một số lượng ít các model vui lòng liên hệ để biết sản phẩm sẵn hàng hay không. Các sản phẩm đều đặt hàng từ 7 đến 12 ngày có hợp đồng. Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng và 50% giá trị hợp đồng sau khi nhận được hàng. Hàng chất lượng đúng quy cách.